Privacy Policy Acupunctuur De Bron

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De bewaartermijn voor een cliëntendossier is 20 jaar.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

– zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de (persoons)gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen/zodat het externe administratie kantoor Maas Accountants, gevestigd te Den Haag, de financiële administratie van de behandelend therapeut correct kan verwerken.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam, adres en woonplaats

– Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

– De datum van de behandeling

– Consult: Consult Acupunctuur 24104

De behandelend therapeut is vanuit de WGBO verplicht een dossier 15 jaar te bewaren. Voor minderjarigen geldt dat het dossier 15 jaar vanaf de 18-jarige leeftijd moet worden bewaard.

Uw behandelend therapeut gebruikt de vastgelegde cliëntgegevens voor:

– Het versturen van facturen via gmail/Mail (macOS)

– Het versturen van nieuwsbrieven (wanneer cliënt daartoe toestemming heeft gegeven)

– Het (eventueel) versturen van facturen naar zorgverzekeraars